Nenechte si ujít slevy

Přihlaste se k odběru newsletteru a nenechte si ujít žádnou slevu.

Záruční a reklamační řád

I. Základní ustanovení

Tento Záruční a reklamační řád stanoví práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při uplatňování nároků z vad Zboží a vyřizování těchto nároků.

Tento Záruční a reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Podmínek nebo VOP) a tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy, uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Podmínky se na tento Záruční a reklamační řád vztahují v rozsahu, v jakém Záruční a reklamační řád nestanoví jinak. Na tento Záruční a reklamační řád se vztahuje výklad pojmů dle čl. II. VOP, pokud není v tomto Záručním a reklamačním řádu výslovně uveden výklad odlišný.

V otázkách, neupravených Kupní smlouvou, VOP a tímto Záručním a reklamačním řádem, se vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklý z uplatňování nároků z vad Zboží řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

II. Záruky

Prodávající poskytuje následující záruky na Zboží jím Prodávané za následujících podmínek:

Záruční doba je stanovena u nového zboží 24 měsíců, u zboží použitého 12 měsíců, použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či opravené .

U Zboží podléhajícího zkáze na němž je uvedené datum spotřeby či minimální trvanlivosti (např. krmení, boilies, nástrahy apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady nejpozději do data spotřeby či minimální trvanlivosti vyznačeného na obalu zboží.

Záruční doba počíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.

III. Převzetí Zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména že bylo dodáno v množství, jakosti a provedení, vyplývajícím z Kupní smlouvy, z nabídky Prodávajícího a z obvyklého účelu, k jakému bývá obdobné zboží používáno.

Kupující je povinen převzaté Zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí od Prodávajícího nebo dopravce, podle způsobu dodání, dohodnutého v Kupní smlouvě. Pokud Kupující zjistí jakékoliv poškození Zboží, bez odkladu kontaktuje dopravce a sepíše s ním (i dodatečně) zápis o škodě způsobem, jaký dopravce nabízí. Následně kontaktuje servisní oddělení Prodávajícího, které je povinno reklamaci Zboží na základě zápisu o škodě dále řešit způsobem dle tohoto Reklamačního řádu. Prohlídku Zboží je Kupující povinen učinit s vynaložením veškeré péče, kterou lze od něj očekávat s přihlédnutím k tomu, zda je podnikatelem, či spotřebitelem.

Vady Zboží, zjistitelné při převzetí Zboží, je Kupující povinen reklamovat neprodleně, nejpozději do 3 dnů od převzetí Zboží. Za vady zjistitelné při převzetí se považují vady množství a vady druhu Zboží (odlišný typ Zboží, než je sjednaný Kupní smlouvou, chybějící příslušenství apod.).

Za vadu množství se nepovažuje dodání většího množství Zboží, než jaké vyplývá z Kupní smlouvy. V takovém případě je Kupující oprávněn přebytečné množství Zboží odmítnout ve lhůtě dle tohoto článku, jinak se Kupní smlouva považuje za uzavřenou i co do přebytečného množství, a Prodávající má nárok na úhradu Kupní ceny odpovídající většímu množství Zboží.

V případě, že Kupující nezjistí a nereklamuje vady, zjistitelné při převzetí ve lhůtě dle předchozího článku, ztrácí nárok na přiznání práv z vadného plnění ve smyslu § 2112 občanského zákoníku. To neplatí, pokud Prodávající o této vadě musel zjevně vědět při odeslání Zboží Kupujícímu.

IV. Uplatnění nároků z vad Kupujícím – spotřebitelem

Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v Záruční době uvedené v čl. II. tohoto řádu.

Oprávnění Kupujícího uplatňovat práva z vad Zboží se nevztahují:

 • u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána;
 • na případy opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození;
 • u použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo již při převzetí Kupujícím;
 • na vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

V případě, že Zboží má vady. Kupující je v takovém případě oprávněn uplatňovat následující nároky:

 • dodání nového Zboží bez vad, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady; v opačném případě (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu) má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady;
 • týká-li se vada jen oddělitelné součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti;
 • v případě odstranitelné vady, pokud Kupující nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má Prodávající právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti; opakovaným výskytem vady se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň trojnásobný výskyt;
 • neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad či na výměnu součásti Zboží nebo na bezplatnou opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v nabídce nebo v Kupní smlouvě), anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

O vyřízení reklamace je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 2173 Občanského zákoníku a § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

 • datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
 • důvody reklamace;
 • způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;
 • výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (distributorem Zboží);
 • zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží), nebo;
 • zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

Požaduje-li Kupující dodání nového Zboží bez vad, je Prodávající povinen mu nové Zboží zaslat až poté, co od Kupujícího vadné Zboží obdržel, anebo poté, co mu Kupující prokázal, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

V. Uplatnění nároků z vad Kupujícím – podnikatelem

Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vad, které Zboží vykazovalo v době přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se tyto vady projeví až později, nebo z vad, které na Zboží vznikly v záruční době.

V případě, že má Zboží vady, v důsledku nichž je Kupní smlouva porušena podstatným způsobem, je Kupující oprávněn požadovat:

 • odstranění vady dodáním nového Zboží bez vad nebo dodáním chybějícího Zboží;
 • odstranění vady opravou Zboží;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • odstoupení od smlouvy.

Za podstatné porušení Kupní smlouvy se považuje taková vada, o němž Prodávající již v době uzavření Kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by Kupující Kupní smlouvu neuzavřel, pokud by tuto vadu předvídal.

V případě, že má Zboží vady, v důsledku nichž je Kupní smlouva porušena nepodstatným způsobem, je Kupující oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že Prodávající vadu neodstraní včas nebo ji odmítne odstranit, je Kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy.

Požaduje-li Kupující dodání nového Zboží bez vad, je Prodávající povinen mu nové Zboží zaslat až poté, co od Kupujícího vadné Zboží obdržel, anebo poté, co mu Kupující prokázal, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

VI. Způsob uplatnění nároků z vad

Nároky z vad Zboží dodaného Prodávajícím je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího:

Aquazona s.r.o.
Nám.bří.Čapků 9
370 07České Budějovice
tel: 386 467 447
e-mail: eshop@aquazona.cz

VII. Vyřízení reklamace

Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím, nedohodne-li Prodávající s Kupujícím delší lhůtu. Tato lhůta se uplatní rovněž pro reklamace podané Kupujícím – podnikatelem, není-li v záručních podmínkách Prodávajícího sjednáno jinak. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky, a zasláním reklamačního protokolu.

O vyřízení reklamace je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 2173 Občanského zákoníku a § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol

VIII. Závěrečná ustanovení

V případě, že by některé ustanovení tohoto Záručního a reklamačního řádu bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Reklamačního řádu nebo Kupní smlouvy.

V případě, že Prodávající tento Záruční a reklamační řád jednostranně změní, použije se na práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího z vad Zboží to znění Záručního a reklamačního řádu, které tvořilo součást Kupní smlouvy.

Tento Záruční a reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.10.2016

Podmínky odstoupení spotřebitelem

1. Právo odstoupit od smlouvy

V případě, kdy ke sjednání smlouvy byl použit komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, nebo k uzavření smlouvy došlo mimo prostor obvyklý pro naše podnikání, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, v případě, kdy shora popsaným způsobem dojde k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost AQUAZONA, s.r.o., se sídlem nám. Bratří Čapků 1264/9, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO 47239221, tel. tel: 386 467 447, e-mail: eshop@aquazona.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese AQUAZONA, s.r.o., nám. Bratří Čapků 1264/9, 370 07 České Budějovice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží námi dodávané většinou nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Maximální náklady spojené s vrácením zboží jsou odhadované ve výši 5.000 Kč.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Nabízíme značky

Shimano
WFT
Ryobi
Rovex
Anaconda
Axxa
Suxxes
Baleno
Black Cat
Fox
Fishing Ferrari
Extra carp
Delphin
Cortland
Gamakatsu
Iron Claw
JW Jung
Jarwis Walker
Lineaeffe
Spro
Mepps
Penn
Professional
Pros
Rapala
Saenger
Savage Gear
Energoteam
Nomura
Mustad
Harton

Proč nakupovat v Aquazona.cz

 

Doprava zdarma
od 2 000 Kč

 

Slevy pro
věrné zákazníky

 

Expedujeme
do 24 hodin

 

Splátkový
prodej

 

Odborné
poradenství

Reklamace | Rybářské potřeby - Aquazona

Nám. Bratří Čapků 9, 370 07 České Budějovice

VyrobilFT SunFT Sun

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.