Nenechte si ujít slevy

Přihlaste se k odběru newsletteru a nenechte si ujít žádnou slevu.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží Prodávajícího jeho obchodním partnerům a zákazníkům.

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícími a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Kupní smlouvy.

V otázkách, které smluvní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně neupravují odchylně, se vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí těmito Podmínkami a zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

II. Definice a výklad pojmů

Prodávající – společnost AQUAZONA, s.r.o., se sídlem nám. Bratří Čapků 1264/9, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice, IČO 47239221, DIČ CZ47239221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 2106.

Kupní smlouva – kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba uzavírající s Prodávajícím Kupní smlouvu bez ohledu na skutečnost, zda je podnikatelem či nikoliv.

Spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel - ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Objednávka – návrh na uzavření Kupní smlouvy, zaslaný Kupujícím Prodávajícímu

Podmínky – tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále označovány též jako „VOP“.

Zboží – veškerý sortiment nabízený Prodávajícím Kupujícímu ke koupi.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, Občanský zákoník je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách dále označován též jako „NOZ“

III. Uzavírání Kupních smluv

Jednotlivé Kupní smlouvy uzavřené na základě těchto VOP jsou uzavřeny až v okamžiku, kdy Prodávající akceptuje Objednávku Kupujícího, zpravidla Prodávající odešle Kupujícímu „Potvrzení objednávky“.

Veškeré Kupní smlouvy jsou uzavřeny pouze, pokud jsou oboustranně dohodnuty všechny podmínky smlouvy, přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se předem vylučuje ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ.

Každá Objednávka musí obsahovat určení druhu (objednací číslo a slovní název) a množství zboží, kupní ceny, místa dodání a příp. i určení osoby pověřené Kupujícím k převzetí zboží.

Každá Objednávka rovněž musí obsahovat identifikační údaje Kupujícího, u právnické osoby zejména obchodní firmu a adresu sídla, fakturační adresu, je-li odlišná, jméno a příjmení zástupce, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, u fyzické osoby zejména jméno a příjmení, adresu bydliště, vždy je vhodné rovněž Prodávajícímu sdělit telefonní číslo, popř. adresu elektronické pošty.

Objednávku činí Kupující zejména vyplněním internetového formuláře, elektronickou poštou, osobně nebo písemně.

Neobsahuje-li Objednávka všechny potřebné údaje, nebo v případě, kdy ji lze realizovat (co do množství, termínu, ceny nebo místa) pouze zčásti, dohodnou si Kupující s Prodávajícím další postup.

Není-li výslovně ujednáno mezi stranami jinak, je Kupní smlouva uzavírána bez určení přesného termínu dodání Zboží. Obvyklý termín dodání Zboží je 5 pracovních dnů.

IV. Kupní cena

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.aquazona.cz jsou uváděny ceny Zboží v české měně (Kč).

Ceny uvedené u jednotlivých Zboží jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny Zboží jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu do místa dodání Zboží, doprava je účtována zvlášť. Ceny dopravy do místa dodání Zboží jsou uvedeny v ceníku dopravy na on-line e-shopu www.aquazona.cz.

Prodávající je oprávněn své ceny Zboží kdykoliv měnit. Změna ceny se nedotýká již uzavřených Kupních smluv.

Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení zálohy na kupní cenu až do výše kupní ceny nebo poskytnutí dostatečné jistoty před dodáním zboží.

Prodávající předá Kupujícímu fakturu spolu s předáním zboží nebo ji zašle po dodání zboží na adresu Kupujícího. Fakturou se rozumí úplný daňový doklad s uvedením veškerých náležitostí dle příslušných právních předpisů.

Faktury budou zasílány jako obyčejné psaní, pokud faktura nebude Kupujícímu doručena z důvodu, za který Prodávající neodpovídá, považuje se faktura za doručenou 5. dnem od odeslání.

Nezaplatí-li Kupující řádně a včas kteroukoliv pohledávku Prodávajícího za Kupujícím, je Prodávající oprávněn další dodávky Zboží Kupujícímu pozastavit do doby řádného zaplacení všech splatných závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu.

V. Dodání Zboží

Prodávající je povinen dodat zboží do místa dodání Zboží v termínu ujednaném s Kupujícím.

Kupující je povinen převzít dodávku Zboží a potvrdit převzetí dodávky na dodacím listě.

Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží jiné osobě než Kupujícímu, v případě právnické osoby statutárnímu orgánu Kupujícího dle obchodního rejstříku či obdobné veřejné listiny nebo osobě, která je uvedena v objednávce jako osoba pověřená k převzetí Zboží.

Kupující je oprávněn osobu pověřenou k převzetí Zboží jednostranně měnit s tím, že určení nové osoby, je vůči Prodávajícímu účinné okamžikem doručení oznámení Prodávajícímu.

Osoba, která přebírá zboží, je povinna prokázat svou totožnost věrohodným způsobem.

Kupující je povinen bez prodlení oznámit Prodávajícímu jakékoliv změny týkající se bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti, podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení Kupujícího nebo jakékoliv jiné skutečnosti, která by mohla mít vliv na plnění povinností dle Kupní smlouvy.

VI. Záruky a reklamace

Prodávající poskytuje na zboží záruky uvedené v příloze č. 1 těchto VOP – Záruční a reklamační řád.

Povinnosti stran a další podmínky uplatňování odpovědnosti z vad zboží jsou rovněž uvedeny v příloze č. 1 těchto VOP – Záruční a reklamační řád.

VII. Vyšší moc

Žádná strana nenese odpovědnost vůči druhé straně, pokud je v prodlení s plněním kteréhokoliv nebo všech jejích závazků, pokud takové prodlení je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi mimo kontrolu této smluvní strany (vyšší moc). Strana, která se případu působení vyšší moci dovolává, je povinna bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou smluvní stranu o výskytu a zániku případu vyšší moci.

V případě výskytu případu vyšší moci se o dobu, po kterou trvá případ vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených smluvním stranám. Pokud případ působení vyšší moci trvá bez přerušení déle, než dva (2) měsíce, je dotčená strana oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy, a to písemným oznámením učiněným straně, která se případu působení vyšší moci dovolává.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy Kupujícím – Spotřebitelem

Kupující – Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v příloze č. 2 těchto VOP – Podmínky odstoupení spotřebitelem

IX. Ochrana autorských a průmyslových práv

Odesláním Objednávky ani uzavřením Kupní smlouvy Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů Prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v nabídkách Prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak.

X. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává a užívá identifikačních a kontaktních údajů Kupujících výlučně za účelem dodání Produktů a komunikace s Kupujícím. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Prodávajícího.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje zejména: u právnické osoby - obchodní firmu a adresu sídla, fakturační adresu, je-li odlišná, jméno a příjmení zástupce, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, adresu elektronické pošty u fyzické osoby - jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, adresu elektronické pošty.

Osobní údaje Kupujících Prodávající zpracovává po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění povinností obou smluvních stran z Kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z Kupní smlouvy.

Osobní údaje Kupujících zpracovává Prodávající prostřednictvím svých zaměstnanců, poučených o povinnostech při nakládání s osobními údaji, přičemž tyto osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám mimo případy, kdy se jedná o zákonnou povinnost Prodávajícího. Všechny výše uvedené osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Kupujících, a to i po skončení jejich pracovního poměru.

Prodávající neshromažďuje a nezpracovává o Kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

XI. Řešení sporů

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím Spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy Evropské komise.

XII. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn jednostranně měnit v přiměřeném rozsahu znění VOP. V případě změn VOP je Prodávající povinen vyhlásit a uveřejnit jejich úplné znění. Prodávající zašle bez zbytečného odkladu Kupujícímu, se kterým má trvající smluvní vztah, oznámení o změně VOP. Účinnost nového úplného znění VOP nesmí nastat dříve než 2 měsíce ode dne jeho vyhlášení a uveřejní. V případě, že kupující nesouhlasí se změnou VOP, je oprávněn odstoupit od uzavřených smluvních vztahů nejpozději ke dni předcházejícímu dni účinnosti nového úplného znění VOP. Neodstoupí-li kupující od VOP dle předchozí věty, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran novým úplným zněním VOP ode dne účinnosti nového úplného znění VOP. Na jednotlivé Kupní smlouvy, uzavřené před datem účinnosti změny, se použije to znění VOP, které bylo účinné k okamžiku uzavření Kupní smlouvy, a to i v případě, že plnění z Kupní smlouvy má být poskytnuto až po nabytí účinnosti nového znění VOP.

Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučena na právní vztahy řídící se těmito VOP.

Další nedílné součásti těchto VOP tvoří rovněž následující dokumenty:

- Záruční a reklamační řád

- Podmínky odstoupení spotřebitelem

Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 1.10.2016

Ceník dopravy

Nabízíme značky

Shimano
WFT
Ryobi
Rovex
Anaconda
Axxa
Suxxes
Baleno
Black Cat
Fox
Fishing Ferrari
Extra carp
Delphin
Cortland
Gamakatsu
Iron Claw
JW Jung
Jarwis Walker
Lineaeffe
Spro
Mepps
Penn
Professional
Pros
Rapala
Saenger
Savage Gear
Energoteam
Nomura
Mustad
Harton

Proč nakupovat v Aquazona.cz

 

Doprava zdarma
od 2 000 Kč

 

Slevy pro
věrné zákazníky

 

Expedujeme
do 24 hodin

 

Splátkový
prodej

 

Odborné
poradenství

Nákupní řád  |  Rybářské potřeby - Aquazona

Nám. Bratří Čapků 9, 370 07 České Budějovice

VyrobilFT SunFT Sun

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.